Forældre:

2. Aksel Toftegaard Pedersen, f. 28. januar 1937 Væde Toftegaard, Veflinge sogn

Min far i juli 1937, ca ½ år gammel:           

Gift 26. oktober 1956 i Padesø kirke med

3. Karen Ejlskov Jensen, f. 3. oktober 1935 Lumby sogn

Min mor i en meget tidlig udgave -  under 1 år gammel: Hun er pigen i midten med skulderlangt hår.

Ved sin konfirmation, var hun flyttet til Barløse og er her med resten af konfirmationsholdet (yderst til højre):

                                                

 

Mine forældre mødte hinanden, da min mor med sine forældre flyttede ind på nabogården til Toftegaard, hvor min far boede. De kom således til at gå i skole sammen i Stillebæk. På dette billede fra 1948 er de begge med:

       

Min mor står op ad døren til venstre - min far stå op i anden række længst til venstre lige ved lærerparret.

Og her er vi så - deres to børn - på et billede fra 1960/61:

                      

Bedsteforældre:

4. Carl Aage Hertzum-Madsen, f. 27. april 1915, Vissenbjerg sogn, d. 2. december 2001, Odense

Ikke gift med

5. Laura Valborg Madsen, f. 6. februar 1907, Væde Toftegaard, Veflinge sogn, d. 15. oktober 1979, Odense sygehus

Farmor fik tre børn med tre forskellige mænd og giftede sig med en helt fjerde.

Her er min faster Tutte - som egentlig hedder Inge - ved sin konfirmation i 1957 sammen med farmor, Laurids, som farmor giftede sig med og som adopterede de to yngste børn - og så er det mig på skødet af farfar:

                                              

Og Tutte, som passer godt på en af kalvene i 1949:

                                                            

Farmor var en rigtig bondekone, som det nok ses af disse billeder fra 1951:

                                           

 

Farmor overtog Væde Toftegaard ifølge skøde af 21. September 1946, som her er i afskrift:

E n d e l i g t  S k ø d e

 

Undertegnede Gaardejer Hans Chr. Madsen, Væde, overdrager og endelig skøder herved til min medunderskrevne Datter L a u r a  V a l b o r g   M a d s e n, Væde, den sig tilhørende Ejensom ”Toftegaard” kaldet, og som under Væde By af Veflinge Sogn er matrikuleret og skyldsat saaledes:

 

Matr.

Nr.

1 d

Hartkorn

0

Tdr.

1

Skp.

2

Fdk

0 ¾

Alb.

Matr.

Nr.

2 d

-

0

-

6

-

2

-

-

Matr.

Nr.

8 d

-

0

-

3

-

1

-

2 ¾

-

Matr.

Nr.

15 a

-

0

-

2

-

3

-

2 ¾

-

Matr.

Nr.

25 ø

-

0

-

0

-

3

-

-

 

Overdragelsen sker paa følgende Vilkaar:

 

1.

 

Overdragelsen omfatter den faste Ejendom med Tilliggende og derpaa værende Bygninger med  grund-, mur- og nagelfast Tilbehør, herunder Kakkelovne, Komfur, Indmuret Gryde, Beplantning og Bevoksning, Avl og Afgrøde, Beholdninger af Foderstoffer, Gødning samt i øvrigt alt, hvad der maa anses for Tilbehør til Ejendommen som Landbrugsejendom. Endvidere medfølger Besætning, Maskiner og Redskaber og andet Inventar samt Indbo, sog med Undtagelse af det til Møbleringen af en Stue nødvendige. Køberinden overtager Ejendommen med de samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed Sælgeren har ejet den, og med  Hensyn til de paa Ejensommens Blad i Tingbogen noterede Servitutter og  Byrder bemærkes, at Ejendommen ifl. Landbrugsministeriets Skrivelse af 11/6 1942 er et Landbrug Kl. II.

 

2.

 

Overtagelsen sker den 1. Oktober d. A., men Ejendommen henligger allerede fra Dato for Køberindens Regnng og Risiko mod Ret til Assurancesummen til anordningsmæssig Anvendelse i Tilfælde af Ildsvaade. Køberinden udreder alle Skatter, Renter og Afgifter af Ejendommen, baade forfalden og forfaldende, og hun oppebærer alle Indtægter af Ejendommen, hvorved bemærkes, at hun for Tiden har Ejndommen o Forpagtning ofl. Forpagtningskontrakt, der bortfalder 1. Oktober d. A. Køberinden indtræder i Rettigheder og Forpligtelser overfor Mejeriet ”Constantia” og Korup-Taagerod Transformatorforening.

 

3.

 

Købesummen andrager 42.240 Kr., hvilke Firetito Tusinde To Hundrede fireti Kroner berigtiges paa følgende Maade:

 

a) Køberinden overtager Gælden paa 1. Prioritet                                                             kr.  23.000

der skyldes til Østifternes Kreditforening til

Rente 3½ %´p.a. og med statutmæssige, solida-

Riske Forpligtelser. Resterende Indskud betales

af Køberinden, der har Ret til Andel i  Reserve-

fond

b) Køberinden udsteder samtidig hermed Pantebrev

for                                                                                                                                           kr.   10.000

til Sælgeren med Pant i den solgte Ejendom

næst Kreditforeningslaanet.

c) Restkøbesummen, der saaledes udgør                                                                               kr.   9.240

er berigtiget derved, at Køberinden ind-

rømmer Sælgeren de nedenfor nævnte Rettig-

heder bestaaende af Bopælsret, Forplejning

og Udbetalinger                                                                                                                      kr.  42.240

 

4.

 

Til Afgørelse af det ovenfor i Punkt 3 c) nævnte Beløb paa 9.240 Kr. forpligter Køberinden sig til at give Sælgeren for hans Levetid vederlagsfrit Ophold paa den solgte Ejendom.

Herunder er indbefattet Bopæl med Ret til udelukkende Raadighed over en Stue i Beboelsesbygningen med Lys og Varme, samt fuld Forplejning med sund og nærende Kost og afpasset efter Sælgerens hidtidige Levevis. Endvidere Vask og Pleje i Tilfælde af Sygdom, dog uden Bekostning for Køberinden til læge og Medicin. I øvrigt har Sælgeren Ret til at færdes frit overalt på Ejendommen i det Omfang, det kan ske uden Gene for Køberinden og Husstand. Desuden forpligter Køberinden sig til at udbetale kontant til Sælgeren 500 kr. aarligt med 125 kr. hver 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober første Gang 1. Januar 1947 samt til at betale Sælgerens personlige Skat. Såfremt sælgeren ønsker det, skal han til enhver Tid have ret til at opgive sin Bopælsret med Forplejning, og i saa Tilfælde skal han have, foruden de foran  fastsatte kvartaarlige Udbetalinger paa 125 kr., udbetalt kontant 900 kr. aarligt med 75 kr. den første i hver Maaned. I Tilfælde af Fraflytning skal det til Sælgeren udstedte Pantebrev fra Fraflytningsdagen at regne forrentes med 5 % p.a. efter Pantebrevets Indhold, medens andre kontante Udbetalinger bortfalder, udover forannævnte 1400 kr. aarligt.

 

Den aarlige Værdi af Bopæl med Forplejning kan ansættes til 900 kr., svarende til det Beløb, Sælgeren skal have udbetalt i Tilfælde af Fraflytning. Med Tillæs af aarlig Udbetaling paa 500 kr. bliver Kapitalværdien af Sælgerens Rettigheder 9.240 Kr. idet Sælgeren er 73 Aar gammel. Til Sikring af Sælgerens Rettigheder vil nærværende Skøde tillige være at tinglyse som pantstiftende paa den solgte Ejendom med Prioritet næst Kreditforeningslaan 23.000 kr. og Sælgerens Pantebrev paa 10.000 kr. og i øvrigt i det Omfang Tinglysning kan ske af Hensyn til Gældsbegrænsningsloven. Aflysning kan ske mod Forevisning af Dødsattest for Sælger eller ved Fraflytning i levende Live mod hans Kvittering, hvorefter Panteret alene gælder for aarlig Udbetaling,

 

5.

 

Sælgeren erklærer påaa Tro og Love, at der paa Ejendommen findes godt 7 Tdr. Land Fredskov, nemlig Matr. Nr. 24 ø, medens der ikke findes Skov eller fredskovpligtig Grund paa noget af de øvrige Matr. Nr. 

 

6.

 

Af Hensyn til Stemplingen erklæres, at af Vederlaget er 31.500 kr. beregnet for fast Ejensom, medens 10.740 kr. er Vederlag for Løsøre.

 

7.

 

Sælger og Køber erklærer paa Tro og Love, at Ejendommen overdrages direkte fra Sælger til Køber uden mellemliggende Overdragelse til utinglyst Aftale.

 

8.

 

Omkostningerne ved Skødet udredes af Parterne ved hver Halvdelen, medens Køberinden bekoster Pantebrev  og Gældsoverdragelser.

 

_____________________

 

Sælgeren er ugift (Enkemand).

Medunderskrevne Laura Valborg Madsen tiltræder foranstaaende endelige Skøde og forpligter sig efter dets Indhold.

 

Ved nærværelse i Bogense, den 21. Septbr. 1946

 

Chr. Madsen                                        Valborg Madsen

 

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og om Sælgers Myndighed, ligesom jeg attesterer, at Køberinden er dansk Statsborger, og paa Tro og Love erklærer, at Parternes Foranstaaende Erklæring i Skødets Punkt 7, saavidt det er mig bekendt, er i Overensstemmelse med de faktiske Forhold: K. Mogensen

Stemplet: K. Mogensen, sagfører, cand. Jur. Bogense

 

Foranstaaende Skøde er anmeldt for Skovtilsynet 2/10 1946. Af de hos Tilsynet beroende Aktstykker fremgaar, at den paa Matr. Nr. 24 ø værende Skov er Fredskov.

E.B.

E. Thomsen

 

(ejendomsskyld pr. 1/10 1945: 31.500 heraf Grundværdi 17.500.

 

______________________________________

6. Martin Oskar Jensen, f. 15. juni 1905, Lumby sogn, d. 17. oktober 1987, Lumby sogn

Ved dåben:
Forældre: Indsidder Peter Jensen og hustru Ane Marie Karlsen. Døbt af Provst Balslev i Stige kirke.
Faddere: Gårdmand Martin Rossen Pedersens hustru Kristina Brylle, husmand Christoffer Jensens hustru Ane Marie Rasmussen i ??ven, Husmand Christoffer Jensen i ??ven og gartner Jens Erik Andersen i Grønnegyden.


 

gift 18. februar 1930 i Horne Kirke med

                       

7. Anna Marie Eline Ejlskov Jeppesen, f. 11. juni 1909, Vamdrup sogn, d. 28. december 1994, Odense sygehus

Ved  hende dåb var fadderne:
Pigen Frida Nicoline Peeck, Kolding
Værftarbejder Hans Eitels hustru Elise Eitel, Kiel
Ungkarl Heinrich Peeck, Øster Vamdrup
Smedesvend Christian Vilhelm Vilhelmsen

Ved deres bryllup er angivet:
Martin: opholdssted: Annaskolens Alle 2, Sct. Hans Landsogn Odense
Anna: Opholdssted Anderup, Lumby Sogn
Forlovere: deres fædre.
Tillyst 26. januar i Lumby sogn.

Parret flyttede meget omkring:
I 1930, hvor Martin er fadder ved sin svoger Kurts dåb, bor de i Holmstrup.
2-3 steder i Lumby og Stige - i hvert fald til efter 1935.
Tyrsbjerggyden v. Korup under krigen.
Herefter købte de "Birkedommerstedet" i Væde i 1946, og mor og far mødte hinanden, da de blev naboer.
Langemose mellem Sandager og Barløse (i 1950, hvor den yngste datter bliver født, bor de her).
Ølsted, v. Vejle, Fyn - her boede de 2-3 måneder.
Tilbage til området ved Korup i Ejlstrupgyden i ca. 1 år.
De beboede derefter Stridsbjerggaard v. Korup i nogle år afbrudt af et ophold i Engesvang i Jylland af et par måneders varighed.
Flyttede en periode op til Annas bror Holger, i nærheden af Ikast ("langt ude på landet") hvor man havde tørvegravning.
Til sidst flyttede de til Hedelundvej i Stige, hvor de boede i hvert fald fra 1955 og resten af livet.