Oldeforældre:

8. Jens Laurids Madsen, f. 16. september 1889, Vissenbjerg sogn, d. 19. januar 1971, Vissenbjerg sogn

Gift 28. juni 1912 i Vissenbjerg med

9. Ane Marie Lovise Pedersen, f. 29. juni 1890, Vissenbjerg sogn, d. 12. maj 1983, Vissenbjerg sogn

Parret fik følgende børn:

Christian Harry Madsen, f. 1.dec. 1913 i Gundestrup, Års
Carl Aage Hertzum-Madsen (nr. 4)
Ellen Marie Madsen, f. 28. jan 1919 i Bred, Vissenbjerg sogn
Holger Madsen, f. 2. maj 1932 i Bred, Vissenbjerg sogn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Hans Kristian Madsen, f. 24. september 1872, Væde Toftegaard, Veflinge sogn, d. 12. marts 1951, Væde Toftegaard

Han overtog Væde Toftegaard ifølge skøde af 19. marts 1901, som her er i afskrift:

Retsdagen den 19. Marts 1901

Læst 1                                                                            Skøde                                               Stempel 32 Kr. 30 Øre

 

Undertegnede Husejer Knud Madsen af Vædehed skøder og overdrager herved fra mig og mine arvinger til min Søn Landmand Hans Christian Madsen smstds det mig tilhørende Hus ”Vædehedehus” kaldet på Vædehed i Veflinge Sogn med til- og underliggende tiendepligtige Jorder, der ere skyldsatte saaledes:

Matr. No.             15 a af Væde af Hartkorn              3 Skp. 0 Fdk. 2 ¾ Alb., Glskt 4 Kr 22 Øre

-          -                8 d do                                                3 -       1 -        2 ¾ -        -         4 kr. 89 Øre

 

idet bemærkes, at Matr. No. 15 a er skyldsat som anført ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 22. Oktober 1867, og at der ved samme Skrivelse i Konge-  Kirke- og Præstetiende til hver af  Tiendetagerne er paalagt Parcellem 1 ¼ Fdk. Rug, 1 11/12 Fdk. Byg og 1 11/12 Fdk. Havre.

 

Under Overdragelsen er indbefattet Bygninger af enhver art med mur-, som- og nagelfast Tilbehør, Besætning, Inventarium, Sæd, Avl, Afgrøde, Avlsredskaber og Indbo, kort sagt: alt Ind- og Udbo, idet jeg dog forbeholder mig af Indboet mine og Hustrues Karen Adolfsens Gangklæder og to Klædeskabe som vor vedblivende Ejendom, ligesom jeg ogsaa for vor Livstid forbeholder os fri og udelukkende Brugsret over saa meget af Indboet, som er nødvendigt til vort personlige Brug i den nedenfor omhandlede Aftægtslejlighed.

 

Overtagelsen er sket.

 

For det Afhændede vedlægges jeg paa følgende Maade:

1. Skødemodtageren har i dag udsted til mig en Gældsforskrivning for                          2000 Kr.

Nævner to Tusinde Kroner

 

2. Han har endvidere udstedt til mig Obligation for                                                           2000 Kr.

nævner to tusinde Kroner, med Prioritet i det Solgte, Indboet undtaget

 

3. Ved sin Underskrift herpaa forpligter han sig og efterfølgende Ejere af den solgte Ejendom til for Livstid at yde mig og min fornævnte Hustru Fribolig i Ejendommen, i hvilken Henseende bemærkes, at han strax vil have at lade to Værelser i den vestlige Ende af Stuehuset indrette efter vor Anvisning til en passende og forsvarlig Aftægtslejlighed for os, og han skal i det ene lade indsætte en god Kogekakkelovn, ligesom han i det hele skal lade Lejligheden forsvarlig vedligeholde. Foruden denne Lejlighed overlades til os en Haveplet paa 334 Alen i det sydøstlige Hjørne af Haven. Ejeren skal derhos, saalæge En af os leve, aarlig  inden 1. Oktober levere os 4000 gode forsvarlige Tørv, frit hjemkørt og sat i Hus, samt en Favn Bøgebrænde, savet og hugget samt ligeledes sat i hus paa Ejendommen. Til Brændselsrummet skulle vi have vor egen Laas og Nøgle. Hver anden dag skal Ejeren derhos levere os en Potte nymalket Mælk, og skulle vi ønske mere Mælk til vor Husholdning, er han pligtig til at levere os saadant, mod at vi betale samme efter Egnens gangbare Priser. Hvert Aar på Anfordring, dog ikke i Høst eller Sædetid, skal Ejeren yde os fire Køreture med Stedets bedste Befordring, hver paa to Mil frem og to Mil tilbage. I Sygdomstilfælde og under Alderdomssvaghed skal Ejeren hente og hjemkøre Læge og Medicin for os, men vi betale selv Lægen og Lægemidlerne, og han skal under samme Forhold brygge, bage og vaske for os samt i det hele, naar saadant tiltrænges yde os den Hjælp, vi maatte have fornøden. Vi skulle til enhver Tid have fri og uhindret Adgang overalt paa og ved Ejendommen samt Ret til Afbenyttelse af dennes Udenomsbekvemmeligheder samme med Stedets Ejer og Husstand. Saafremt der skulde opstaa Strid med Hensyn til Leverancerne af Tørv, Brænde og nymalket Mælk, skulle vi have Ret til at fordre hver af disse Dele betalt med henholdsvis 16 Kr., 20 Kr. og 30 Kr. eller i alt 66 Kr. aarlig, og hvis vi bortflytter fra Ejendommen, have vi Ret til aarlig, senest hvert Aar 1. Oktober, at erholde dette Beløb i stedet for Ydelserne in natura, der saa i øvrigt bortfalde, saalænge Bortflytningen vedvarer, idet vi skulle have Ret til naarsomhelst at flytte tilbage. Samtlige Forpligtelser vedvare uforandret til den længstlevendes Død aldeles vederlagsfrit fra vor Side, jf. dog hermed den tagne Bestemmelse om Mælkeleverance for Betaling. Naar vi ved Døden afgaa, skal Stedets Ejer besørge vore Begravelser efter Egnens Skik og Brug, men Bekostningen paahviler den Længstlevende og efter den Længstlevende Dødsboet.

 

Samtlige Aftægtsforpligtelser ansættes til en kapitaliseret værdi af                                                         1000 Kr.

nævner et Tusinde Kroner, og skal herefter paa det Solgte, Indboet undtaget, efter  4000 Kr., til dels til forhøjet Rente, i hvilken Henseende Skødet tillige vil være at tinglyse som pantstiftende.

 

                                                                                       Vederlagssummen bliver herefter 5000 Kr.

Da den ikke svarer til det Afhændedes virkelige Værdi angives denne saaledes:

 

                             Fast Ejendom                                    4800 Kr.

                             Løsøre                                               1200 Kr.

                                                                                       6000 Kr.

 

Af Vederlagssummen regnes ogsaa 1200 Kr. for Løsøre.

Og da Skødemodtageren ved sin Medunderskift herpaa tiltræder Foranstaande, skal det Solgte, hvoraf han fremtidig svarer alle Skatter og Afgifter, herefter følge og tilhøre ham, fri for videre Gæld og Hæftelse end foran nævnte.

Jeg Hans Chr. Madsen tiltræder foranstaaende Bestemmelser og paatager mig navnlig for mig og efterkommende Ejere af Ejendommen Aftægtsforpligtelserne og meddeler den betingede Panteret.

 

Til Bekræftelse med vore vidnefaste Underskrifter

 

Til Vitterlighed:                               Ved Nærværelse i Bogense den 12. Marts 1901

N.P. Nielsen  Carl Handberg           Knud Madsen       Hans Christian Madsen

 

Tillige læst pantstiftende som begæret. Behørigt stemplet Gældsbevis for 2000 Kr. og Panteobligation for 2000 kr. forevist.

 

 

Gift 9. juli 1902 i Veflinge med

11. Ane Cathrine Madsen, f. 17. januar 1871, Brøndum sogn, d. 25. december 1938, Væde Toftegaard

Parret fik følgende børn

Charles Nielsen f. 8. april 1895, Undløse sogn (Ane Cathrine Madsens særbarn med Lars Christian Nielsen)
Kaj Madsen, f. 2. januar 1903, Væde Toftegaard, Veflinge sogn
Sigfred Aage Madsen, f. 1. september 1904, Væde Toftegaard, Veflinge sogn
Laura Valborg Madsen (nr. 5)
Knud Elhard Madsen, f. 17. august 1909, Væde Toftegaard, Veflinge sogn
Agnes Mathilde Madsen, f. 22. september 1912, Væde Toftegaard, Veflinge sogn
Mary Ottilie Madsen, f. 30. august 1914, Væde Toftegaard, Veflinge sogn

Her er Hans Christian Madsen på trappen til Toftegaard i 1951:

De øvrige personer på billedet er: Laura Valborg Madsen, Christian Pedersen og hans kone Thora, Tutte og yderst til højre Laurits Rasmus Pedersen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Peder Jensen , f. 22. august 1872, Thorning sogn, d. 25. maj 1950, Lumby sogn

Gift 18. december 1894 i Orte med           

13. Ane Marie Carlsen, f. 17. december 1869 i Orte sogn, d. 5. april 1953 i Lumby sogn

Parret fik følgende børn:

Mads Markvard Jensen, f. 27. maj 1895 i Lumby sogn
Agnes Martine Jensen, f. 2. november 1896 i Lumby sogn
Niels Peter Christian Jensen, f. 29. juni 1898 i Strandby, Hårby sogn
Urban Jensen, f. 23. september 1899 i Strandby, Hårby sogn
Aksel Godthaab Jensen, f. 19. december 1901 i Vædebjerg, Orte sogn
Karl August Jensen, f. 24. september 1903 i Brylle sogn
Martin Oskar Jensen (nr. 6)
Viggo Tonni Jensen, f. 2. marts 1907 i Lumby sogn
Frederik Christian Jensen, 7. marts 1908 i Lumby sogn
Svend Aage Jensen, f. 15. december 1909 i Lumby sogn
Anna Augusta Jensen, f. 8. marts 1911 i Lumby sogn
Jens Edvard Jensen, f. 28. juli 1912 i Lumby sogn
Thea Marie Jensen, f. 25. januar 1914 i Lumby sogn
Hans Jensen

og havde således et fodboldhold drenge!

Hele holdet af børn er her samlet:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. Peter Ejlskov Emil Jeppesen f. 11. april 1880, Thorning sogn, d. 2. august 1956, Veng sogn

Gift 14. juni 1908 i Karby kirke, Schwansen, Sydslesvig med

   Karby Kirke 2007  

15. Maria Katharina Peeck, f. 6. juni 1889 i Karby sogn, Sydslesvig, d. 28. maj 1979 i Hørning sogn

Fra kirkebogen ved deres vielse:

Parret fik følgende børn:

Anna Marie Eline Ejlskov Jeppesen (nr. 7)
Hildur Frida Margrethe Ejlskov Jeppesen, f. 11. juni 1910 i Gram sogn
Holger Niels Heinrich Ejlskov Jeppesen, f. 20. november 1911 i Odense
Lothar Emil Ejlskov Jeppesen, f. 8. december 1913 i Odense
Helga Ejlskov Jeppesen, f.
Otto Ejlskov Jeppesen, f.
Niels Ejlskov Jeppesen, f. 23. april 1916 i Odense
Heine Ejlskov Jeppesen, f. 12. september 1917 i Balle sogn
Kurt Ejlskov Jeppesen, f. 6. februar 1930 i Horne sogn

Peter Ejlskov Emil Jeppesen ejede i en periode Branden Teglværk.

Mandskabet: